Nature’s Gym (hierna: NG) is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 70770409.

1 – Identiteit van de ondernemer

Nature’s Gym, Hofzichtlaan 28, 2594CD Den Haag, Nederland

Telefoonnummer: 06 – 48935570

E-mailadres: info@naturesgym.nl

KVK nummer: 70770409

BTW identificatienummer: NL001622430B98

2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (deelnemer) die deelneemt aan een buitentraining verzorgd door Nature’s Gym en anderzijds Nature’s Gym (NG).

b.     Door aanschaf van een strippenkaart of enkele training, alsook door deelname aan een buitentraining verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

c.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

d.      NG kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van NG, www.naturesgym.nl.

3 – Overeenkomst

a.     Een overeenkomst tussen NG en een deelnemer ontstaat door afname van een strippenkaart of een enkele training (zowel groeps- als personal training), alsmede door de de bijbehorende registratie op het door NG gebruikte boekings- en betalingssysteem Eversports.

b.     Voor NG ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van NG. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

4 – Strippenkaarten

a.     NG biedt 5-,  10- en 20 strippenkaarten.

b.     Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

c.     Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de NG strippenkaart, tenzij organisator de trainingen stopzet en er voor de deelnemer geen mogelijkheid is de kaart nog te gebruiken. .

d.     Strippenkaarten hebben een beperkte geldigheid, die vermeld staat bij de tarieven op de website en op de factuur. Als een strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een training.

e.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart worden opgeschort. NG heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

f.     Een strippenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.

5 – Inschrijfgeld, prijzen en betaling 

a.     NG hanteert geen inschrijfgeld bij de aanschaf van de eerste strippenkaart en/of enkele training.

b.     De actuele prijzen van (i) de strippenkaarten, en (ii) de enkele trainingen staan vermeld op de website van NG. NG heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van NG.

c.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via Eversports, het platform dat NG gebruikt voor boekingen en betalingen. Op verzoek kan door door NG per email een factuur worden verstuurd aan de deelnemer.

d.     Een strippenkaart en een enkele training dient vooraf ineens te worden betaald.

e.     NG heeft het recht om deelname aan en training te weigeren indien een deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6 – Aanmelding en annulering van een groepstraining

a.     Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een groepstraining aan te melden via het daarvoor bestemde online boekingssysteem (Trainin). Dit kan tot een (1) uur tevoren. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een training als deze is volgeboekt.

b.     Een deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Buitentraining nog afmelden. Zonder afmelding wordt in het geval van een strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een enkele training wordt deze als verbruikt beschouwd.

c.     NG is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op het online boekingssysteem.

d.     NG heeft tot uiterlijk een (1) uur voor het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling (minder dan vier deelnemers) te annuleren. In dat geval worden geen strippen in rekening gebracht.

e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor NG altijd overmacht op en ontheffen NG van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is NG ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden kan een training worden afgelast. NG is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

7 – Annulering van een personal en/of buddy training (hierna: personal training)

a.     Personal  & buddy trainingen worden in overleg met deelnemer en instructeur afgesproken. De instructeur registreert deze in het daarvoor bestemde online boekingssysteem (Trainin).

b. Een deelnemer kan zich tot uiterlijk achtenveertig (48) uur voor aanvang van een personal training kosteloos afmelden. Binnen 24 uur voor de personal training alsmede bij het uitblijven van een annulering is deelnemer het gehele bedrag van een (1) training verschuldigd.

d.     NG heeft tot uiterlijk een (1) uur voor het tijdstip van aanvang het recht een personal training of trainingstraject te annuleren. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht.

e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor NG altijd overmacht op en ontheffen NG van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is NG ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden kan een training worden afgelast. NG is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

8 – Annuleringen workshops, seminars en andere evenementen (hierna: evenement), anders dan een buiten-en personal training

A.  Bij annulering door deelnemer aan een evenement geldt het volgende:

a. annulering 2 weken of minder voor de start van het evenement: 0% restitutie;

b. annulering 2 tot 4 weken voor de start van het evenement: 25% restitutie;

c. annulering 4 tot 8 weken voor de start van het evenement: 50% restitutie;

d. annulering meer dan 8 weken voor de start van het evenement: 100% restitutie

B. Bij annulering door organisator van het evenement geldt het volgende:
 
a.  Indien het evenement geen doorgang kan vinden zonder dat er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden (zie b) geldt volledige restitutie van het aankoopbedrag binnen twee weken na annulering.

b. Indien het evenement geen doorgang kan vinden in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld een tijdelijke overheidsmaatregel) ontvangt deelnemer een voucher voor het volledige aankoopbedrag. Deze voucher kan gebruikt worden voor een volgende editie van het evenement.

9 – Aansprakelijkheid

a.     Deelname aan een buitentraining geschiedt op eigen risico.

b.     NG is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een training alsmede voor enige blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training.

c.     Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

d.    Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. NG behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

g.     NG is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een buitentraining.

10 – Privacy statement

a.     Nature’s Gym verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

b.     NG gebruikt de verkregen gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal NG deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

c.     NG zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

11 – Website

d.     De verstrekte informatie op de website www.naturesgym.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

h.     Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van NG.

12 – Rechtstoepassing

a. Op overeenkomsten tussen NG en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.